De politieraad is samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. Het bevolkingsaantal per gemeente bepaalt de verdeelsleutel voor het aantal raadsleden per deelnemende gemeente. Ieder effectief lid van de politieraad heeft één of twee opvolgers. Daarnaast maken de burgemeesters in een meergemeentezone van rechtswege deel uit van de politieraad.

De politieraad van politiezone Noord bestaat uit:

- de burgemeesters van Kapellen en Stabroek
- 10 gemeenteraadsleden van Kapellen
- 7 gemeenteraadsleden van Stabroek  

 

Samenstelling van  de politieraad

Voorzitter: De heer Rik Frans - Burgemeester van de gemeente Stabroek
Lid: De heer Dirk Van Mechelen - Burgemeester van de gemeente Kapellen

Gemeenteraadsleden van de gemeente Kapellen:

Marc De Smet
Lieve De Block
Pieter Buysse
Rosette Mortier
Koen Helsen
Frederic van Haaren
Annick Descheemaecker
Gerd Gheysens
Peter Vanalme
Luc Janssens

Gemeenteraadsleden van de gemeente Stabroek:

Kim Dorikens
Veerle Kwick
Ludo Reyntjens
Jozef Kauwenberghs
Nico Van Bouwel
Monique Hanswijk
Ken Deryck

 

Werking 

De werking van de politieraad wordt bepaald door de artikels 25 tot en met 29 van de Wet op de Geïntegreerde Politie. Bovendien zijn alle bepalingen uit de Nieuwe Gemeentewet betreffende de vergaderingen en beraadslagingen van de gemeenteraad ook van toepassing op de politieraad. De politieraad vergadert minstens 4 keer per jaar en zo dikwijls als nodig is. De zittingen vinden plaats in de gemeente van de voorzitter. De voorzitter van het politiecollege zit de vergadering van de politieraad voor. 

De vergadering van de politieraad bestaat uit een openbaar en een besloten deel. Enkel het openbare luik van de zittingen van de politieraad is toegankelijk voor publiek. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen zoals vacantverklaringen, aankoopdossiers, begroting,...

In de besloten zitting komen agendapunten aan bod die over personen gaan en rechtstreeks invloed hebben op hun privacy, bijvoorbeeld bevordering, ontslag,... Achteraan in de raadszaal staan stoelen waar het publiek de werking van de politieraad tijdens de openbare zitting kan bijwonen. 

Twee derde van de aanwezige politieraadsleden kunnen omwille van het belang va de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.

Reglement van inwendige orde. 

 

Bevoegdheden

De politieraad is onder andere bevoegd voor: 

- goedkeuren van de jaarlijkse begroting 

- goedkeuren van de uitgaven voor de politiezone

- bepalen van de personeelsformatie van het operationeel en het administratief en logistiek kader

- goedkeuren van de vacatures voor de politiezone, de benoemingen in functies en bevorderingen, de pensioendossiers, de loopbaanonderbreking,...

- voordracht van de korpschef ter benoeming door de koning en de samenstelling van de selectiecommissie voor het ambt van korpschef

- benoeming van de zonesecretaris en de bijzonder rekenplichtige

- ...