Ons verkeersteam zal de volgende periode extra toezicht houden op het parkeergedrag. Daarom brengen wij graag nog even enkele verkeersregels onder de aandacht.
 

Stilstaan of parkeren is niet toegelaten

 op elke plaats waar het een gevaar zou kunnen betekenen voor andere weggebruikers of onnodig zou kunnen hinderen. Een aantal voorbeelden: op een fietspad, op een oversteekplaats voor voetgangers, ...
 

Stilstaan en parkeren op een trottoir (voetpad)?

 is altijd verboden, tenzij een plaatselijke reglementering het toelaat, bv. met verkeersborden.

 

Stilstaan en parkeren op een berm?

 mag op een gelijkgrondse berm (tenzij plaatselijke reglementering het verbiedt).

 mag op een verhoogde berm ENKEL buiten de bebouwde kom.


 
 mag op een verhoogde berm BINNEN de bebouwde kom ENKEL wanneer een plaatselijke reglementering het toelaat.

 

Bv. met verkeersborden     

 

 Indien het een berm is die de voetgangers moeten volgen, moet je (zowel voor de gelijkgrondse als de verhoogde berm) langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50m vrijlaten.

 Is de berm niet breed genoeg? Dan plaats je je voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan.

 Is er geen bruikbare berm? Dan plaats je je voertuig op de rijbaan.


 
Parkeren op de rijbaan (volledig of ten dele)


 Laat op de rijbaan steeds een doorgang van minstens 3m zodat alle weggebruikers en in het bijzonder de hulpdiensten altijd vlot kunnen passeren.
 

 

Test jezelf

Staat het voertuig op onderstaande foto reglementair geparkeerd, wetende dat er op die plaats geen verkeersborden voor het stilstaan en parkeren zijn aangebracht? (de oplossing vind je op het einde van dit artikel)

 


 
Wil je je kennis van de verkeersregels verder opfrissen? Neem dan een kijkje op https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode
 

 

 

 

 

 

Oplossing van het testje:

Het betreft een verhoogde berm, dus:
-  indien BINNEN de bebouwde kom: de auto staat NIET REGLEMENTAIR geparkeerd
- indien BUITEN de bebouwde kom: de auto staat REGLEMENTAIR geparkeerd