De politieraad is samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. Het bevolkingsaantal per gemeente bepaalt de verdeelsleutel voor het aantal raadsleden per deelnemende gemeente. Ieder effectief lid van de politieraad heeft één of twee opvolgers. Daarnaast maken de burgemeesters in een meergemeentezone van rechtswege deel uit van de politieraad.

De politieraad van politiezone Noord bestaat uit:

- de burgemeesters van Kapellen en Stabroek
- 10 gemeenteraadsleden van Kapellen
- 7 gemeenteraadsleden van Stabroek

 

Samenstelling van de politieraad


Voorzitter

De heer Rik FRANS – Burgemeester gemeente Stabroek

Lid

De heer Dirk VAN MECHELEN – Burgemeester gemeente Kapellen

 

Gemeenteraadsleden gemeente Kapellen

Sanne LOOPMANS
Pieter BUYSSE
Lieve CALLE
Evelyne HAUD'HUYZE
Marc DE SMET
Koen HELSEN
Luc JANSSENS
Vital LAMBERT
Luc LAMINE
Ashraf (Faroozeh) SADEGHI

Gemeenteraadsleden gemeente Stabroek

Rune BASTIAENSSENS
Freddy CLEE
Victor DIELTJENS
Pharaïlda KWICK
Jan SCHOUWAERTS
An SOREE
Christel VAN HAUTE

 

Werking

De werking van de politieraad wordt bepaald door de artikels 25 tot en met 29 van de Wet op de Geïntegreerde Politie. Bovendien zijn alle bepalingen uit de Nieuwe Gemeentewet betreffende de vergaderingen en beraadslagingen van de gemeenteraad ook van toepassing op de politieraad. De politieraad vergadert minstens 4 keer per jaar en zo dikwijls als nodig is. De zittingen vinden plaats in de gemeente van de voorzitter. De voorzitter van het politiecollege zit de vergadering van de politieraad voor. 

De vergadering van de politieraad bestaat uit een openbaar en een besloten deel. Enkel het openbare luik van de zittingen van de politieraad is toegankelijk voor publiek. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen zoals vacantverklaringen, aankoopdossiers, begroting,...

In de besloten zitting komen agendapunten aan bod die over personen gaan en rechtstreeks invloed hebben op hun privacy, bijvoorbeeld bevordering, ontslag,... Achteraan in de raadszaal staan stoelen waar het publiek de werking van de politieraad tijdens de openbare zitting kan bijwonen. 

Twee derde van de aanwezige politieraadsleden kunnen omwille van het belang va de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.

Reglement van inwendige orde

 

Bevoegdheden

De politieraad is onder andere bevoegd voor: 

  • goedkeuren van de jaarlijkse begroting;
  • goedkeuren van de uitgaven voor de politiezone;
  • bepalen van de personeelsformatie van het operationeel en het administratief en logistiek kader;
  • goedkeuren van de vacatures voor de politiezone, de benoemingen in functies en bevorderingen, de pensioendossiers, de loopbaanonderbreking, ...;
  • voordracht van de korpschef ter benoeming door de koning en de samenstelling van de selectiecommissie voor het ambt van korpschef;
  • benoeming van de zonesecretaris en de bijzonder rekenplichtige;
  • ... 

 

Vergaderingen van de politieraad

 

Agenda politieraad

 

Verslagen politieraad

Besluitenlijst van de politieraad van 21 november 2023

Besluitenlijst van de politieraad van 26 september 2023

Besluitenlijst van de politieraad van 6 juni 2023

Besluitenlijst van de politieraad van 21 maart 2023

Besluitenlijst van de politieraad van 16 december 2022

Besluitenlijst van de politieraad van 07 juni 2022

Besluitenlijst van de politieraad van 15 maart 2022

Besluitenlijst van de politieraad van 07 december 2021

Besluitenlijst van de politieraad van 01 juni 2021

Besluitenlijst van de politieraad van 02 maart 2021