Het politiecollege heeft in een meergemeentenzone gezag over het politiekorps en de korpschef. Tevens beslist het politiecollege over alles wat de organisatie en de werking van het korps betreft. Daarvoor hebben zij recht op informatie over alles wat het politiekorps aangaat. De korpschef licht het politiecollege in over alle initiatieven die betrekking hebben op het lokale veiligheidsbeleid. Ook de klachten van de bevolking over de werking van het korps of het optreden van het personeel moeten aan het politiecollege meegedeeld worden. 

Het politiecollege neemt het dagelijkse administratieve bestuur van de politiezone waar. Zij keuren de bestelbons goed en zorgen voor de uitvoering van de betalingen. Verder bereiden zij de politieraad voor en zorgen zij voor de uitvoering van de beslissingen van de politieraad. 

Samenstelling

Het politiecollege bestaat uit de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen. Het mandaat van lid van het politiecollege wordt gevormd door Dirk Van Mechelen, burgemeester van de gemeente Kapellen en Rik Frans, burgemeester van de gemeente Stabroek. 

Het voorzitterschap wisselt jaarlijks. In 2022 is Rik Frans voorzitter van het politiecollege.
De korpschef en de secretaris nemen deel aan de vergaderingen van het politiecollege.

Werking

Het politiecollege vergadert om de twee weken en zo dikwijls als nodig is. De vergaderingen zijn niet openbaar.