In Stabroek is het zesde BIN of buurtinformatienetwerk opgestart. De oprichting van BIN Attenhoven werd afgelopen week officieel ondertekend op het gemeentehuis van Stabroek in aanwezigheid van de burgemeester, de coördinator van het BIN en onze wijkagenten Véronique en Patrick.


Verhoogd veiligheidsgevoel

Een buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen burgers en politie waarbij meer veiligheid in de buurt centraal staat. Door de burgers zelf te betrekken bij de veiligheid in de omgeving, willen we de waakzaamheid en preventie in de buurt aanwakkeren, het samenhorigheidsgevoel versterken en zo de veiligheid verhogen. De buurtbewoners worden zich er bewust van dat het belangrijk is om snel melding te maken van verdachte situaties of personen.


Meld verdachte situaties of gedragingen

Zie je een verdachte situatie in je buurt, bel dan de politie. Wij gaan na wat er aan de hand is en verspreiden een BIN-bericht via de telefoon aan de aangesloten inwoners van het buurtinformatienetwerk. In het BIN-bericht kunnen we oproepen tot extra waakzaamheid of opmerkzaamheid, vragen naar nuttige informatie of soms louter preventief werken.


Al 19 BIN’s en het kunnen er nog meer worden

In Stabroek bestaan er nu zes BIN’s. In Kapellen zijn er al dertien. Daarmee is al een groot deel van politiezone Noord gedekt. Je aansluiten bij een BIN is gratis. Om lid te worden van een bestaand BIN neem je contact op met je wijkagent. Het initiatief voor een BIN ligt bij de burgers. Je kan dus ook een nieuw netwerk opstarten. Neem hiervoor ook contact op met je wijkagent.

 

 

De benaming “Hulpcentra 100/112” (HC100/112) stamt uit een ver verleden waar de nummers 100 en 112 nog naast mekaar bestonden. De FOD Binnenlandse Zaken promoot echter al jaren  niet langer het nummer “100” voor ambulance en brandweer. Het is dus tijd om de benaming van deze centra voor dringende hulpverlening aan te passen aan de realiteit van vandaag en daarom gaan deze centra vanaf nu door het leven als “Noodcentrales 112 (NC 112)”.

Oproepen naar 100 nemen af

We merken de laatste jaren dat het aantal oproepen naar 112 blijft stijgen en dat het aantal oproepen naar 100 gevoelig en systematisch afneemt. De toevoeging 100 behouden in de naam van de centra die instaan voor dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp kan verwarring scheppen en dus is het beter om dit weg te laten. In de achtergrond blijft het nummer 100 wel nog actief en als je dit nummer belt, zal je nog altijd in de noodcentrale 112 terecht komen.
 
Bij het aannemen van een oproep zullen de operatoren dus niet langer zeggen “Hulpcentrum 100. Ambulance en brandweer.” maar zullen ze opnemen met “Noodcentrale 112. Ambulance en brandweer.”


Dringende hulp van de politie = 101!

Bel voor dringende politiehulp altijd het nummer 101! Als naar het noodnummer 112 belt voor de politie, word je doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Hierdoor kan er kostbare tijd verloren gaan. We raden je daarom aan om voor dringende politiehulp rechtstreeks het noodnummer 101 te bellen.

 

 

Je kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar je weet niet wie belde of hoeveel het kost? Dan is de kans groot dat je werd opgebeld door een oplichter.
Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare televerkopers. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer dan 5.400 meldingen over misleidende telefoontjes, gemiddeld 15 meldingen per dag, en gingen in datzelfde jaar 1 op de 5 klachten bij het Europees Centrum voor de Consument over deze praktijken.
Vier tips om een oplichter aan de telefoon te ontmaskeren
 
Maakt de verkoper zich bekend? 

Een televerkoper is verplicht zijn identiteit en de onderneming waarvoor hij belt, kenbaar te maken aan het begin van het gesprek. Hij moet ook duidelijk maken dat het telefoongesprek bedoeld is om iets te verkopen.


Is het aanbod van de verkoper duidelijk?

Geeft de verkoper weinig informatie over de eigenschappen, de prijs of de duur van de overeenkomst, vraag dan om meer details. Misleidende telefoontjes gaan meestal over gratis aanbiedingen, kortingsbonnen of proefpakketjes om een product eerst uit te testen.


Staat de televerkoper op de lijst van ondernemingen die al gemeld zijn? 

Check of de naam van de onderneming die je opbelt op de lijst van ondernemingen staat waarover de FOD Economie en het Europees Centrum voor de Consument al meldingen ontvingen. Wees uiterst voorzichtig met aanbiedingen van de ondernemingen die op die lijst staan. Staat de onderneming niet op de lijst, dan betekent dat niet noodzakelijk dat het aanbod veilig is, want telefonische oplichters wisselen vaak van naam.


Heb je een schriftelijke bevestiging gekregen? 

Een televerkoper is verplicht om een bevestiging te sturen, per e-mail of per post. Die bevestiging moet alle informatie geven over het aanbod en over uw recht om van de aankoop af te zien. Stuur meteen een antwoord als je niet geïnteresseerd bent in het aanbod. Let op: de bevestigingsmail komt soms terecht in de map met ongewenste e-mails. Als je onlangs een televerkoper aan de lijn had, kan je de e-mails in deze map best in het oog houden.
 
Kreeg je een verdacht telefoontje?

Meld het dan aan de FOD Economie via meldpunt.belgie.be en bij het Europees Centrum voor de Consument wanneer het bedrijf dat belde zich in een ander Europees land bevindt.


De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (camerawet) werd grondig gewijzigd door de wet van 21 maart 2018 en legt je, als bezitter van bewakingscamera’s, op om:

1. Je bewakingscamera’s aan te geven;
2. Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden;
3. Een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats.

Welke camera’s?

De camerawet is van toepassing op de bewakingscamera’s, hetgeen betekent dat ze enkel betrekking heeft op de camera’s die worden geïnstalleerd en gebruikt voor het toezicht en de bewaking van plaatsen, meer bepaald om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

Wie moet dit toepassen?

 • De particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis te bewaken;
 • De zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of de winkelrekken te bewaken;
 • De ondernemingen die camera’s plaatsen om hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak, ...
 • Enz.

Enige uitzondering: de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst, voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.

 

Uw bewakingscamera’s aangeven

De aangiften moeten elektronisch worden ingediend via www.aangiftecamera.be. (De aangiften kunnen niet gebeuren op papier, noch op het politiecommissariaat).

Wanneer?

 • Vóór de inwerkingstelling van je bewakingscamera’s
 • Indien je een bewakingscamera’s reeds had aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, dan heb je nog tot 25/05/2020 de tijd om uw aangifte opnieuw te doen op www.aangiftecamera.be
 • De aangifte moet jaarlijks gevalideerd worden en, indien nodig, geactualiseerd.

Hoe krijgt ik toegang tot de toepassing?

 • Met een e-ID of itsme
 • Met een burgertoken
 • Met een unieke veiligheidscode via een mobiele app

Door wie?

 • Door de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is de persoon die beslist heeft om camera’s te plaatsen en die de doeleinden ervan bepaalt.
 • De installateurs van bewakingscamera’s zijn niet verantwoordelijk voor de aangifte van hun klanten.

 

Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden

Er moet een register dat de beeldverwerkingen beschrijft ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten.

Wanneer?

 • vanaf de inwerkingstelling van de bewakingscamera’s

Hoe?

 • Het register moet een geschreven vorm aannemen. Het kan elektronisch of handgeschreven zijn.

Door wie?

 • Door de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is de persoon die beslist heeft om camera’s te plaatsen en die de doeleinden ervan bepaalt.

Waarom?

 • Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit dit vraagt, moet het register haar ter beschikking worden gesteld. De politiediensten kunnen eveneens vragen om toegang te hebben tot dit register.

Wat moet het register omvatten?

De informatie in het register moet overeenkomstig de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en de camerawet zijn;

 1. de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming;
 2. de wettelijke basis voor de verwerking (wet van 21 maart 2007) en de doeleinden ervan;
 3. de vermelding van het type plaats (al dan niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats);
 4. de technische beschrijving van de bewakingscamera’s en, indien het gaat om vaste bewakingscamera’s, hun locatie, in voorkomend geval aangegeven op een plan;
 5. indien het gaat om tijdelijke of mobiele bewakingscamera’s, de beschrijving van de zones die door deze bewakingscamera’s worden bewaakt en de gebruiksperiodes;
 6. de informatiewijze met betrekking tot de verwerking (pictogram, aangifte, ...);
 7. de plaats voor het verwerken van de beelden;
 8. het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd en, in voorkomend geval, de manier waarop dat wordt georganiseerd;
 9. een beschrijving van de categorieën van gefilmde personen en van de categorieën van persoonsgegevens (voornamelijk beelden);
 10. de categorieën van ontvangers van persoonsgegevens;
 11. doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie;
 12. de bewaartermijn van de gegevens (maximum één maand {of 3 maanden voor de risicoplaatsen bepaald door het koninklijk besluit van 6/12/2018});
 13. een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, meer bepaald maatregelen die worden genomen om de toegang door niet-gemachtigde personen te verhinderen en maatregelen die worden genomen in het kader van de mededeling van gegevens aan derden;
 14. Wanneer het gaat om bewakingscamera’s gericht op de perimeter van een besloten plaats die een bijzonder risico voor de veiligheid vormt (artikel 8/2 van de camerawet), bevat het register ook het positief advies van de bevoegde gemeenteraad.

Deze informatie moet steeds up-to-date zijn, dit wil zeggen dat de gegevens die erin opgenomen zijn, steeds juist moeten zijn.

 

Het pictogram

Je moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats. Aan de hand van dit pictogram worden de betrokken personen geïnformeerd dat zij worden gefilmd.

Wanneer?

 • vanaf de inwerkingstelling van uw bewakingscamera’s

Welk materiaal en welke afmetingen?Welke vermeldingen?

 1. “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”;
 2. de naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking en, in voorkomend geval, van zijn vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen;
 3. het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer, waarop de verwerkingsverantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden;
 4. in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO);
 5. in voorkomend geval, de website van de verwerkingsverantwoordelijke, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen.

Het model van dit pictogram is vastgelegd door de wetgeving. Het gebruik van een ander logo en/of een andere vermelding is niet toegestaan.

Wanneer het gaat om camerabewaking door middel van camera’s voor automatische nummerplaatherkenning, wordt de vermelding “ANPR” in duidelijk zichtbare zwarte hoofdletters toegevoegd op het pictogram, aan de binnenkant van de tekening van de bewakingscamera.

 

Meer weten?

In het cameradossier op www.besafe.be vind je:

 • de hele wetgeving ter zake;
 • de gebruikshandleiding van de aangifte van bewakingscamera’s;
 • gedetailleerde uitleg over de camerawet, waaronder de aangifte, het register en het pictogram;
 • de antwoorden op de meest frequente vragen in de “FAQ”-rubriek.

 

Bron: www.besafe.be

 

 

 

 

Het politiekantoor in Stabroek is vanaf woensdag 2 mei terug open in het gemeentehuis.

Na renovatiewerken in het kantoor nemen onze onthaalmedewerkers en wijkagenten opnieuw hun intrek in de Dorpsstraat 99 in Stabroek. 

 

Openingsuren:

Maandag: van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot 19.00 u

Dinsdag - donderdag - vrijdag: van 9.00 u tot 12.00 u

Woensdag: van 13.30 u tot 16.00 u 

 

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevraging in heel België over de werking van de lokale politie, het (on)veiligheidsgevoel en de ervaringen wanneer men slachtoffer werd van een misdrijf. Ook in onze politiezone kregen verschillende burgers een uitnodiging om deze schriftelijke en/of online enquête in te vullen. Jouw mening over dit onderwerp telt om onze werking in het kader van veiligheid nog te verbeteren!

Indien je een uitnodiging ontvangen hebt om deel te nemen aan dit onderzoek en dit nog niet gedaan hebt, willen we je daarom nogmaals uitnodigen om deze enquête in te vullen. Kies je ervoor om de bevraging schriftelijk in te vullen, dan kan je gebruik maken van de retourenveloppe waarmee je gratis je antwoord kan versturen. Dit is nog mogelijk tot eind april. Vul je de enquête liever online in? Dan heb je nog tijd tot het einde van de maand mei.

Alvast bedankt voor jouw zeer gewaardeerde medewerking!